РОЗПОРЯДЖЕННЯ 25 травня 2005 р. м. Київ № 72

Про затвердження актуальних наукових проблем у галузi українського журналiстикознавства

На пiдставi рекомендацiї ради професорiв вiд 23.03.2005 р. та ухвали Вченої ради Iнституту журналiстики вiд 25.05.2005 р.

З А Т В Е Р Д И Т И:

такий перелiк наукових проблем у галузi журналiстикознавства, необхiдних для формування тем докторських дисертацiй:

1. Електронне видання як явище та його специфiка
2. Жанри в українськiй журналiстицi
3. Жанрово-стильовi особливостi тропеїчного мовлення в сучасних ЗМI
4. Журналiстика i публiцистика
5. Журналiстика в масовокомунiкацiйному середовищi
6. Журналiстика тоталiтарної епохи як комплексна проблема
7. Iнтеграцiя журналiстики та маркетингових комунiкацiй
8. Українська журналiстика в сучасних умовах iнформацiйної експансiї, iнтервенцiї, iнформацiйних вiйн
9. Iсторiя, методологiя й теоретичнi засади українського журналiстикознавства
10. Концепцiя сучасного видання, типи видань
11. Масовокомунiкацiйний аспект формування полiтичної нацiї
12. Масовокомунiкацiйнi впливи i журналiстика
13. Методологiя й теоретичнi засади iсторiї української журналiстики
14. Опозицiйнi ЗМi i формування демократичного суспiльства
15. Оптимальне спiввiдношення вiзуальної та вербальної iнформацiї, знака i образу, образу i слова
16. Оптимiзацiя текстових структур та структур твору
17. Органiзацiя вiтчизняного iнформацiйного та медiйного простору, державна iнформацiйна полiтика
18. Розвиток масiмедiа в умовах глобалiзацiї
19. Роль ЗМi у вираженнi i формуваннi iдеологiї визвольних змагань українського народу
20. Свiтогляднi позицiї журналiстiв
21. Свобода слова в журналiстицi
22. Спiввiдношення творчого i технологiчного, публiцистичного й iнформацiйного в журналiстських творах
23. Стилi професiонального мовлення
24. Творчi i технологiчнi засади редагування
25. Текс i твiр, спiввiдношення понять i особливостi явищ
26. Технологiї впливу (манiпуляцiя, пропаганда, агiтацiя) в iнформацiйному середовищi
27. Українська журналiстика в контекстi свiтової
28. Формування журналiстського корпусу в Українi

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Пiдстава: рекомендацiї ради професорiв, ухвали Вченої ради

Директор Iнституту журналiстики

проф. В. В. Рiзун

Інститут журналістики