ПРОГРАМА розвитку кафедри видавничої справи та редагування ННІ журналістики КНУ імені Тараса Шевченка на 2024 – 2029 рр.

Проєкт

 

 

 

Обґрунтування необхідності створення програми
Кафедра видавничої справи та редагування є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, завдання якої – забезпечення навчально-виховного процесу підготовки фахівців спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика у сферах видавничої діяльності і медіаредагування, медіапродюсування, медіакомунікацій у бізнесі.

У своїй діяльності кафедра видавничої справи та редагування керується Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статутом університету, Етичним кодексом університетської спільноти, Положенням про кафедру КНУ імені Тараса Шевченка, чинними програмами і планами розвитку ННІЖ та КНУ імені Тараса Шевченка.

Оновлення програми розвитку кафедри зумовлено необхідністю подальшого вдосконалення і конкретизації навчально-методичної, науково-дослідної, організаційно-виховної та міжнародної діяльності структурного підрозділу, в тому числі вдосконалення освітніх програм підготовки фахівців – відповідно до вимог і потреб галузі, осучасненням освітніх напрямів та завдань Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, подальшими трансформаціями інформаційно-комунікаційної сфери та технологій, актуальним станом і умовами функціонування галузі та освіти.

Навчально-методична робота
Кафедра видавничої справи та редагування забезпечує належну підготовку фахівців видавничої сфери відповідно до профілю, місії і завдань навчального підрозділу, чинних освітньо-професійних програм з урахуванням актуальних умов, змін у галузі та на медійному ринку в цілому.

Подальше вдосконалення навчально-методичної роботи кафедри передбачатиме пріоритети:

  • Удосконалення навчальних планів і програм, створення навчально-методичних матеріалів відповідно до професійного спрямування студентів, актуального стану і потреб медіасфери.
  • Оновлення і впровадження навчальних дисциплін з адаптивним урахуванням умов воєнного періоду, потреб галузі під час війни та в особливі періоди. Впровадження результатів актуальних наукових досліджень викладачів кафедри в освітній процес.
  • Залучення до вдосконалення і реалізації навчальних планів і програм провідних фахівців медійної сфери, науковців і експертів галузі.
  • Акцентування навчального процесу на проблематиці проєктної організації медіадіяльності – як сучасної форми організації бізнесу, у тому числі в умовах актуальної віддаленої роботи.
  • Реалізацію, створення та продюсування, колективних та індивідуальних видавничих проєктів, зокрема про героїзм українців, участь українських журналістів та видавців, студентів, випускників і викладачів Шевченкового університету в подіях російсько-української війни.
  • Вдосконалення форм і методів організації викладання, впровадження в навчальний процес інноваційних форм, методів і технологій освіти, широке використання під час лекцій, семінарів, практичних та самостійних занять сучасних мультимедійних технологій та засобів дистанційного навчання.
  • Створення умов для опанування студентами новітніх технологій видавничої діяльності та медіапродюсування, здобуття актуальних навичок і вмінь.
  • Забезпечення стажування студентів у вищих закладах освіти та наукових установах за кордоном, осучаснення навчально-методичної роботи та підготовка відповідної навчально-методичної літератури.
  • Формування електронної бібліотеки публікацій з питань видавництва та медіапродюсування для студентів та аспірантів, підготовка в тому числі відеотеки матеріалів навчальних дисциплін із забезпеченням відповідної рекомендаційної процедури, а у перспективі – створення навчального порталу кафедри.
  • Формування і публікування колективного пулу перспективних тем навчальних дисциплін та студентських кваліфікаційних робіт.
  • Впровадження, спецкурсів, майстер-класів провідних фахівців видавництва та медіапродюсування з наступним створенням системи іменних професійних шкіл і курсів.
  • Використання моніторингу для вивчення думок студентів щодо належного забезпечення кафедрою освітніх програм і дисциплін.

Науково-дослідна робота
Кафедра видавничої справи має помітні науково-дослідні напрацювання, здійснені в контексті Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», програм і планів інституту журналістики та КНУ імені Тараса Шевченка, зокрема Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018 – 2025 рр. Члени кафедри є авторами численних науково-методичних праць, монографій, публікацій у фахових наукових періодичних виданнях, активні у наукових проєктах.

Поглиблення науково-дослідної роботи кафедри передбачає:

  • Моніторинг стану та тенденцій побутування видавництва та медіапродюсування в умовах воєнного стану та в особливі періоди.
  • Вивчення нових практик видавничої діяльності та медіапродюсування, зокрема в умовах дистанційної роботи медіа.
  • Вивчення тематично-жанрових та інших особливостей видавничої продукції під час російсько-української війни, зокрема книжкових видань про війну.
  • Аналіз використання видавничої продукції в пропагандистській діяльності у довоєнний період і під час російсько-української війни.
  • Ініціювання і організація проведення науково-практичних конференцій та інших наукових заходів з проблематики видавничої галузі під час війни.
  • Аналіз використання технологій штучного інтелекту у видавничій справі та процесі підготовки текстів та редагуванні, можливих ризиків такого використання.
  • Ініціювання і реалізацію наукових та науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів тощо) з актуальної проблематики видавництва та медіапродюсування, важливих питань трансформацій інформаційного простору та соціальних комунікацій.
  • Підготовку колективних та індивідуальних наукових праць – статей, посібників, підручників, монографій тощо, у тому числі з узагальнення практики та тенденцій розвитку видавництва та медіапродюсування в умовах війни та у післявоєнний період. Публікацію наукових досліджень викладачів у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
  • Участь викладачів кафедри у редколегіях фахових видань з проблематики видавничої справи та медіапродюсування.
  • Активізацію участі викладачів в грантових конкурсах, науково-дослідницьких програмах і проєктах.
  • Популяризацію наукових надбань кафедри та інституту журналістики на національних і міжнародних наукових форумах та на інших публічних майданчиках, з допомогою мас-медійних засобів та інформаційних платформ.
  • Створення пулу пропозицій щодо напрямів і тем наукових досліджень для підготовки, зокрема, дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» та «доктор наук».

 Робота зі студентами
Робота зі студентами – пріоритетний складник підготовки висококваліфікованих спеціалістів інформаційної сфери, а також кадрового резерву кафедри та інституту.

Розвиток цієї роботи зумовлює:

  • Розроблення системи і реалізація заходів патріотичного виховання, формування україноцентричних світоглядних вартостей, активної громадянської позиції, високої духовності та моралі.
  • Створення атмосфери освітньої вимогливості, неухильне впровадження політики академічної доброчесності, що сприятиме підвищенню вимогливості до підготовки і якості навчальних та кваліфікаційних робіт студентів.
  • Залучення студентів до творчої, наукової, публікаційної праці в межах навчальних груп та інституту в цілому.
  • Співпрацю викладачів та студентів у проведенні наукових досліджень та оприлюднення результатів таких досліджень у спільних публікаціях, що сприятиме заохоченню випускників і рекомендації кращих з них до подальшої наукової роботи, вступу до аспірантури.
  • Ініціювання і реалізація кафедральних, інститутських та університетських медійних проєктів із широким залученням до їхньої реалізації студентів та викладачів.
  • Налагодження продуктивної співпраці з органами студентського самоврядування для реалізації спільних, зокрема видавничих, та інших публічних проєктів.
  • Активізацію профорієнтаційної роботи, мотивування випускників шкіл та тих, хто бажає здобути другу вищу освіту, до вступу в ННІЖ, зустрічі викладачів кафедри з педагогічними та учнівськими колективами середніх закладів освіти, підготовка відео-представлень навчальних дисциплін, публічних лекцій, участь у Днях відкритих дверей та інших презентаційних заходах кафедри та інституту журналістики.
  • Сприяння навчально-виробничому стажуванню студентів у провідних медіа та на умовах академічної мобільності в зарубіжних навчальних закладах. Сприяння працевлаштуванню випускників кафедри.

Міжнародні освітні й наукові зв’язки
Міжнародна освітня і наукова діяльність кафедри видавничої справи та редагування має різні вектори й складники співпраці із зарубіжними колегами, навчальними закладами та науковими установами.

Зміцнення міжнародної співпраці передбачає:

  • Активну участь викладачів та студентів кафедри у програмах міжнародної співпраці КНУ імені Тараса Шевченка з навчальними закладами інших країн, науково-дослідницьких грантових проєктах Університету та інших навчальних закладів і організацій, програмах академічної мобільності.
  • Ініціювання встановлення зв’язків і укладання угод про співпрацю між партнерськими профільними кафедрами та навчальними закладами.
  • Активізацію міжнародної співпраці з науковцями з інших країн, організацію і проведення спільних із зарубіжними партнерами наукових і науково-практичних заходів, реалізацію міжнародних навчальних та видавничих і продюсерських проєктів, наукових досліджень з проблематики соціальних комунікацій, видавництва і медіапродюсування.
  • Обмін із зарубіжними партнерами досвідом освітньої та наукової роботи. Залучення до викладання в межах спільних навчальних проєктів науковців і фахівців з інших країн.
  • Підготовка спільних із зарубіжними партнерами наукових публікацій у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами.
  • Участь у науково-освітніх проектах міжнародних урядових і неурядових організацій, що займаються вивченням медіапроблематики, реалізація спільних проєктів.

Підготовка викладацького складу та кадрова політика
Станом на грудень 2023 року на кафедрі видавничої справи та редагування працює 6 штатних викладачів, з яких 4 – доктори наук, що свідчить про науково-педагогічний рівень структурного підрозділу. Всі працівники кафедри належно виконують професійні обов’язки, забезпечуючи високий рівень підготовки фахівців відповідно до профілю кафедри.

Зміцненню кадрового потенціалу сприятиме:

  • Збереження кадрового складу і його розвиток, підтримання позитивного мікроклімату в колективі.
  • Подальше підвищення кваліфікації викладачів кафедри, сприяння участі у програмах міжнародної освітньої і наукової співпраці, стажування науково-педагогічних працівників кафедри у провідних вітчизняних медіа, профільних закладах освіти й науки за кордоном.
  • Створення системи контролю освітнього процесу, заслуховування звітів викладачів про навчально-методичну та науково-дослідну роботу на засіданнях кафедри.
  • Сприяння науковому та кадровому зростанню викладачів, участі у науково-освітніх заходах, забезпечення умов для здобуття наукових та вчених звань.
  • Цілеспрямована робота з кадровим резервом, залучення до викладання навчальних дисциплін та наукової співпраці, навчальних проєктів кафедри випускників аспірантури й докторантури, кращих старшокурсників, провідних фахівців видавничої сфери та медіапродюсування.
  • Розвиток особистісного потенціалу, заохочення членів кафедри до участі у вітчизняних та зарубіжних професійних і творчих спілках.

 Реалізація програми розвитку кафедри видавничої справи та редагування сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців інформаційно-комунікаційної сфери, видавничої справи, редагування і медіапродюсування, відповідно до сучасних вимог і тенденцій освіти та потреб медіагалузі, розвитку наукових досліджень у царині журналістики і соціальних комунікацій.

Програму розвитку кафедри видавничої справи та редагування підготував кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри соціальних комунікацій ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України Ю. В. Бондар.