Правила оформлення авторських оригіналів для публікації у фахових виданнях Інституту журналістики

1. Статті, що пропонуються для публікації у фахових виданнях, подаються автором у вигляді тексту, надрукованого за допомогою засобів комп’ютерної техніки. Зміст статей, повідомлень, оглядів, рецензій повинен відповідати профілю фахового видання.

2. Обсяг наукової статті, враховуючи всі допоміжні елементи (анотація, бібліографічні джерела, резюме) – 0,5-1,0 др. арк. (20-40 тисяч знаків із пробілами). Рецензія, огляд, що має популяризаторський та іміджевий характер, коротке повідомлення – до 0,3-0,5 др. арк. (12 – 20 тисяч знаків).

3. Рукопис подається в одному примірнику роздрукованого тексту (аркуші стандартні 210 х 297 мм, папір білий, текст із однієї сторони аркуша) разом із дискетою (назва файлу – прізвище автора / перше прізвище). Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5, слова друкуються без переносів, абзацний відступ – 5 знаків. Формат текстового процесора Word for Windows. Сторінки обов’язково пронумеровані (цифри арабські, внизу праворуч). Розміри полів: зліва – 30 мм, справа – 10, зверху та внизу – 20 мм.

4. Автор зобов’язаний ретельно вичитати текст і підписати його на останній сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то підписує кожен зокрема). Тексти студентів, здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня підписують таким же чином їхні наукові керівники або завідувачі кафедр, вказуючи дату прочитання статті.

5. Вимоги до оформлення наукової статті. Послідовно вказуються такі елементи:
-Назва розділу / рубрики фахового видання, для якої призначений матеріал (редколегія має право остаточну рубрику визначити самостійно);
-Індекс за Універсальною десятковою класифікацією (УДК);
-Ім’я, прізвище автора / авторів, науковий ступінь, вчене звання, місто (країна – для зарубіжних авторів);
-Заголовок статті (заголовок не повинен збігатися із назвою розділу / рубрики збірника), підзаголовок (при необхідності);
-Анотація українською мовою (до 500 знаків, приблизно сім рядків);
-Ключові слова (для наукових статей): не менше трьох і не більше десяти;
-Текст статті, оформлений відповідно до вимог ВАК України (див. постанову президії ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003);
-Список використаних джерел подавати у вигляді позатекстових приміток в кінці документа. У тексті у квадратних дужках вказується номер примітки. Нумерація наскрізна. У кінці статті (блок приміток) ставити порядковий номер примітки з крапкою, далі йде або посилання на джерело, або довільний текст примітки. Першоджерела подаються мовою оригіналу і оформлюються за бібліографічними вимогами з указанням сторінки, звідки взято цитату, або загальної кількості сторінок книги. Якщо в примітці подавалося кілька книг та статей, то між описами цих джерел ставиться крапка з комою. Допускаються також внутрішньотекстові примітки, що розміщуються в самому тексті статті у круглих дужках (найчастіше при згадуванні постійного джерела – публікацій у газеті, журналі, творів одного автора);
-Дата подання статті до редколегії, позначається арабськими цифрами (по дві цифри для числа, місяця і року);
-Резюме російською та англійською мовами (спочатку подаються в перекладі дані про автора, назва статті, текст резюме).

6. До рукопису додаються (на окремому аркуші): відомості про автора (або одного з авторів): місце роботи, посада, поштова адреса, телефон, при можливості – електронна адреса з метою листування та погодження деталей публікації.

7. Рукописи публікуються лише українською мовою; зарубіжні автори можуть подавати рукописи російською та англійською мовами, що перекладаються редакцією.

8. Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису без погодження із автором. З автором погоджуються правки, які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту.

9. Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил оформлення авторських оригіналів редколегією не розглядаються і не рецензуються.

10. Статті подавати відповідальним за випуск редакторам, які визначені розпорядженням директора, і про що є інформація у навчально-видавничій групі (кімн. 103а, тел.481-45-48).

Інститут журналістики