Положення щодо проміжного контролю знань в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 лютого  2017  р.                                  м. Київ                                                       №  53

 

Про положення щодо проміжного контролю знань в Інституті                                  журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 1. Загальні положення

Це положення розроблене відповідно до «Положення про порядок оцінювання знань студентів», затвердженого Розпорядженням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010).

Відповідно до п.2.2 «Положення про порядок оцінювання знань студентів» з дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, семестровий контроль здійснюється кожен семестр у формі, передбаченій навчальним планом. Якщо навчальним планом не передбачено форми контролю, тоді проводиться проміжний контроль.

Проміжний контроль знань — обов’язкова перевірка знань навчального матеріалу, вивченого протягом академічного семестру, який не завершується заліком чи іспитом.

 

 1. Мета і завдання проміжного контролю знань

2.1. Мета проміжного контролю знань — підвищити якість освітнього процесу.

2.2. Завдання проміжного контролю знань:

 • забезпечити формування в студентів систематизованих знань, умінь і навичок відповідно до освітніх стандартів, а також вимог навчальних і робочих програм;
 • підвищити мотивацію студентів до систематичної пізнавальної роботи впродовж навчального року;
 • отримати дані про рівень засвоєння навчального матеріалу, вивченого протягом семестру.

 

 1. Порядок проведення проміжного контролю знань

3.1. Проміжний контроль має бути передбачений у робочій програмі дисципліни.

3.2. Відповідно до п.2.3. «Положення про порядок оцінювання знань студентів» навчальна дисципліна ділиться на логічно пов’язані змістові модулі. Змістовий модуль зазвичай завершується модульною контрольною роботою чи модульним тестом (простим, комбінованим, перехресним, розширеним чи ін.).

Відповідно до наказу Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 309-32 від 05.05.2009 року «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи» для дисциплін обсягом до 3 кредитів планують не більше 2 модульних контрольних робіт, обсягом 3-6 кредитів — 3, понад 6 кредитів — 4.

Якщо модулів у семестрі, в якому не передбачено форм контролю, кілька, то проміжний контроль проводиться за проблематикою всього семестру, а не лише останнього змістового модуля.

На проміжний контроль в робочій програмі має бути відведене останнє аудиторне заняття.

3.3 Усі викладачі, що викладали дисципліну в семестрі, зобов’язані розробити питання і завдання до проміжного контролю знань за тематикою свого модуля. Система оцінювання впродовж семестру має бути єдиною для всієї дисципліни.

3.4. Частотність проведення проміжного контролю знань зумовлюється кількістю семестрів, протягом яких викладається дисципліна: проміжний контроль проводять у кінці кожного нефінального семестру вивчення двосеместрової чи більшої дисципліни.

3.5. Форми проміжного контролю

Проміжний контроль знань — вид аудиторної роботи, на який у робочій програмі дисципліни виділяють 2 академічні години. Проміжний контроль не може співвідноситися з годинами самостійної роботи.

Проміжний контроль знань проводиться в усній, письмовій або комбінованій формі.

Форми проміжного контролю знань:

 • тест;
 • контрольна робота;
 • практичне завдання;
 • захист практичного проекту.

3.4. Успішне складання проміжного контролю — одна з умов допуску студента до підсумкового контролю (заліку чи іспиту).

 

 1. Система оцінювання проміжного контролю знань

4.1. Проміжний контроль знань — елемент модульно-рейтингової технології навчального процесу. Шляхом проміжного контролю підбивають підсумки вивчення навчальної дисципліни впродовж семестру.

4.2. Якщо семестр складався з одного змістового модуля, то відповідно до п. 2.4 «Положення про порядок оцінювання знань студентів» підсумкову кількість балів за змістовий модуль викладач виставляє таким чином (відповідно до зазначеного у робочій програмі):

а) як суму балів за всіма поточними формами контролю, передбаченими робочою навчальною програмою дисципліни;

б) як суму балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної (тестів);

в) лише за результатами підсумкової модульної контрольної (тестів).

 

4.3. Викладання двосеместрових і більших дисциплін ведеться за єдиною програмою і оцінюється за 100-бальною системою. Відповідно до цього, визначають кількість модулів у двосеместровій чи більшій дисципліні та виділяють кількість балів на модулі. У визначений таким чином ресурс балів на модуль (семестр) входять бали за проміжний контроль знань.

4.4. Для фіксування балів за проміжний контроль викладач отримує відомість проміжного контролю, в якій проставляються бали.

Результати семестрів, що закінчуються проміжним контролем, враховуються в загальній сумі під час підсумкового контролю.

 

 

Підстава: витяг з протоколу Вченої Ради Інституту журналістики № 7 від 27.02.2017 року, згода директора.

 

 

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заст. директора з навчально-виховної роботи Корнєєва В.М.

 

 

Директор

Інституту журналістики                                                  Різун В.В.