Положення щодо індивідуального графіка навчання в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       27 лютого 2017  р.                                  м. Київ                                                       №  54

 Про положення щодо індивідуального графіка навчання в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

  1. Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, наказу Міністерства освіти та науки України № 450 від 07.08.2002 року “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки України № 48 від 23.01.2004 р. “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, з метою вдосконалення організації праці науково-педагогічних працівників, забезпечення контролю за організацією навчального процесу в університеті, а також виходячи із Статуту та Колективного договору Київського національного університету імені Тараса Шевченка та рекомендацій Науково-методичної ради університету.

1.1. В Інституті журналістики навчання студентів здійснюється за навчальними та робочими навчальними програмами, що затверджуються перед початком кожного навчального року відповідно до розроблених та узгоджених в установленому порядку навчальних планів певного напряму підготовки (спеціальності та спеціалізації).

1.2. Індивідуальний графік навчання студентів надається студенту на один семестр навчального року, після завершення якого кожен студент за потреби може  подовжити цю форму навчання в установленому порядку.

1.3. Індивідуальний графік навчання надається студентам відповідно до пункту 2.2.

1.4. Індивідуальний графік навчання студентів є самостійною формою навчання, яка підсумовує набуті знання, уміння й навички з основних дисциплін, передбачених навчальним планом.

1.5. Індивідуальний графік навчання надається студенту протягом першого місяця від початку навчання на один семестр.

1.6. Для отримання дозволу на індивідуальний графік навчання студент подає відповідну заяву на ім’я директора Інституту, завізовану завідувачем випускової кафедри; заява розглядається на черговому засіданні Вченої Ради Інституту журналістики; дозвіл на навчання за індивідуальним графіком надає Вчена рада інституту (у виняткових випадках – директорат).

1.7. Відповідальність за правильність та об’єктивність відбору студентів для навчання за індивідуальним графіком покладається на завідувача випускової кафедри.

1.8. Звіт про завершення навчання студента за індивідуальним графіком, перевірка щоденника навчання за індивідуальним графіком та підготовка відповідного висновку здійснюється завідувачем та методистом випускової кафедри.

  

  1. Порядок надання індивідуального графіка навчання і терміни його виконання

2.1. Директор Інституту затверджує  списки студентів, переведених на індивідуальний графік  навчання, протягом вересня (на перший семестр) та протягом лютого (на другий семестр) відповідного навчального року.

2.2. Студент може отримати дозвіл на навчання за індивідуальним графіком за таких умов:

− відсутність академічної заборгованості за минулий семестр (навчальний рік);

− відсутність фінансової заборгованості на момент оформлення індивідуального графіка;

− наявність довідки про місце працевлаштування за фахом;

– наявність довідки про стан здоров’я, що не дозволяє відвідувати заняття денної форми навчання (Форма 095; якщо стан здоров’я потребує тривалого лікування, разом із формою  095 додається Форма 027);

– дозвіл на навчання за програмою академічної мобільності.

2.3. Переведення студентів на індивідуальний графік навчання можливе з 3 курсу бакалаврату та 1 курсу магістратури, якщо відсутня заочна форма навчання. У виняткових випадках може розглядатися питання про переведення студентів на навчання за індивідуальним графіком з другого курсу (пункт 2.9).

2.4. Перелік документів, необхідних для оформлення індивідуального графіка:

– заява студента на ім’я директора Інституту, підписана завідувачем кафедри (резолюція «Підтримую») під текстом самої заяви після того, як методист кафедри засвідчить відсутність академічної та фінансової заборгованості (відповідна резолюція на заяві);

– довідка, яка підтверджує об’єктивну необхідність переходу студента на індивідуальний графік відповідно до п.2.2. Довідка повинна носити офіційний характер, тобто мати всі реквізити юридичної особи (підприємства, організації, установи), бути надрукована на офіційних бланках і скріплена мокрою печаткою та підписом керівника установи, що видала довідку;

– заповнений і підписаний викладачами відповідних дисциплін графік індивідуальних занять (без уточнення дат).

2.5. Організація навчання за індивідуальним графіком.

2.5.1. Методист кафедри видає студентові щоденник навчання за індивідуальним графіком, який пред’являється викладачеві під час консультацій для запису завдань та відмітки про їх виконання у вигляді певної кількості балів.

2.5.2. Дія індивідуального графіка навчання розпочинається з дати винесення рішення Вченою Радою за умови, що заява подана впродовж перших двох тижнів семестру.

2.5.3. Навчальна частина повинна передати на кафедри розпорядження про надання індивідуального графіка студентам протягом тижня після його затвердження.

2.5.4. Після закінчення встановленого терміну розгляд заяв студентів щодо оформлення індивідуального графіка навчання можливий у виняткових випадках. Оформлення заяви в такому випадку відбувається тільки з 1 числа кожного місяця. Початок дії індивідуального графіка студента в таких випадках – з 1 числа наступного місяця після прийняття рішення Вченою радою інституту або Дирекцією.

2.5.5. Студенти, які навчаються за програмою академічної мобільності, отримують дозвіл на навчання за індивідуальним графіком за рішенням Вченої Ради або, в разі необхідності, пов’язаної з термінами від’їзду за кордон,  Дирекції Інституту журналістики.

2.5.6. Графік занять з конкретними датами має бути узгоджений з викладачами протягом 2 тижнів з дати розпорядження про надання індивідуального графіка.

2.5.7. Викладач кожної дисципліни зазначає дати відвідування занять студентом у щоденнику, підписується в щоденнику після кожного заняття зі студентом, фіксуючи результати виконання графіка та засвоєння окремих тем навчальних дисциплін у балах, відповідно до системи оцінки знань студентів, зазначеної у робочій навчальній програмі кожної дисципліни.

2.5.8. Заняття для студентів, які навчаються за індивідуальним графіком, проводяться за наявності розпорядження  про переведення студента на навчання за індивідуальним графіком і зараховуються у навантаження науково-педагогічного працівника у наступному навчальному році по факту виконання.

2.5.9. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають право вільно відвідувати лекційні, семінарські й практичні заняття денної форми навчання.

2.5.10. Модульна контрольна робота проводиться виключно в аудиторії за графіком.

2.5.11. Залік/ іспит студент, який навчається за індивідуальним графіком, складає за розкладом заліково-екзаменаційної сесії разом з академічною групою.

2.5.12. Студенти, які без поважних причин не виконують індивідуальний графік навчання, протягом 1,5 місяців не з’являлись на заняття відповідно до затвердженого графіка, за поданням завідувача випускової кафедри позбавляються права на навчання за індивідуальним графіком. Зазначена категорія студентів, в разі їх відкликання, повертається до навчання зі своєю групою з дати підписання відповідного розпорядження. Відпрацювання пропусків занять такою категорією осіб здійснюється на загальних підставах.

2.6. Студенти, які раніше без поважних причин не виконували наданий їм індивідуальний графік навчання, у подальшому не можуть претендувати на його поновлення.

2.7. Складання модуля фіксується у щоденнику індивідуального навчання студента  і переноситься у відомість під час модульного контролю.

2.8. Відомість модульного контролю видається викладачам тільки перед початком    відпрацювання змістових модулів. Після прийняття чергового змістового модуля викладач закриває відомість і повертає методистові наступного робочого дня після закінчення терміну складання відповідного модуля.

2.9. До виняткових випадків надання індивідуального графіка відносять:

– офіційний запит з місця працевлаштування за фахом із зазначенням виробничої необхідності роботи даного студента в даній організації;

– сімейні обставини, що вимагають постійного перебування даного студента вдома, в лікарні для догляду за непрацездатними родичами;

– вагітність.

2.10. Для проходження навчальних та виробничих практик індивідуальний графік не надається.

 

  1. Зміст і обсяг індивідуального графіка навчання студента.

3.1. Підготовка навчально-методичного забезпечення для індивідуального графіка навчання студента здійснюється викладачами відповідних дисциплін. Контроль за такою роботою здійснюється завідувачами кафедр і методистами, які несуть безпосередню відповідальність за своєчасну організацію цієї роботи.

3.2. Навчально-методичне забезпечення для індивідуального графіка навчання готується з урахуванням кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів.

3.3. Кількість балів за змістові модулі для студентів, які навчаються за індивідуальним графіком, відповідає кількості балів для студентів, які відвідують заняття згідно з           розкладом денної форми навчання.

3.4. Навчання студента за індивідуальним графіком повинно передбачати обов’язкові терміни поточного контролю засвоєння знань, які зазначаються в щоденнику викладачем кожної дисципліни під час першого заняття.

3.5. Якщо студент, який навчається за індивідуальним графіком, з поважних причин не зміг з’явитися на планове заняття у зазначений в щоденнику час, він повинен відпрацювати пропущене заняття відповідно до графіка чергування викладачів кафедри.

 

  1. Оформлення індивідуального графіка роботи студента.

4.1. Основним документом, у якому здійснюється оформлення результатів навчання студента, є щоденник індивідуального навчання студента. Щоденник є документом суворої звітності, який заповнюється у встановленому порядку студентом і викладачем і після завершення навчання здається до навчальної частини Інституту методистом кафедри.

4.2. До щоденника заносяться розроблені викладачем основні питання, що відповідають навчальній робочій програмі дисципліни.

4.3. Викладач в щоденнику обов’язково фіксує результати поточного контролю засвоєння студентом змісту конкретної навчальної дисципліни, виставляє бал за кожний змістовий модуль, а також підсумкові бали за змістові модулі  і робить загальний висновок про можливість допуску студента до семестрового контролю.

 

Підстава: витяг з протоколу Вченої Ради Інституту журналістики № 7 від 27.02.2017 року, згода директора.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заст. директора з навчально-виховної роботи Корнєєва В.М.

 

Директор  Інституту журналістики                                                            Різун В.В.

 

 

Додаток. Зразок Щоденника навчання за індивідуальним графіком

 

Щоденник навчання за індивідуальним графіком

 

 

 

 

 

ПІП студента_________________________________­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

ознайомлений з порядком навчання за індивідуальним графіком (підпис)

 

 

 

Перелік дисциплін

 

Назва дисципліни____________________________________ Викладач (ПІП) ­­­­­______

Назва дисципліни____________________________________ Викладач (ПІП) ­­­­­______

Назва дисципліни____________________________________ Викладач (ПІП) ­­­­­______

Назва дисципліни____________________________________ Викладач (ПІП) ­­­­­______

Назва дисципліни____________________________________ Викладач (ПІП) ­­­­­______

Назва дисципліни____________________________________ Викладач (ПІП) ­­­­­______

 

Сторінка щоденника

 

ПІП студента____________________________________________

Назва дисципліни________________________________________

ПІП викладача__________________________________________                        

Дата

заняття

Зміст завдань

(за модулями, на семестр)

Бали Підпис викладача
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Висновок про виконання навчальної програми___________________________________                                                                                                                   Підпис викладача_________________________