Перелік питань та завдань для випускників магістерської спеціальності

Перелік питань та завдань для випускників магістерської спеціальності «журналістика»

I (До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 • Питання з теорії та історії соціальних комунікацій
  • Умови виникнення магістерського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» і передумови виникнення поняття «соціальні комуніка­ції» в Україні.
  • Структура поняття «соціальні комунікації».
  • Наукові засади розвитку соціальних комунікацій.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія соціальних комунікацій».
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: документознавство, архівознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія журналістики.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія видавничої справи та редагування.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: прикладні соціальнокомунікаційні технології.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: соціальна інформатика.
  • Ознаки та рівні соціальних комунікацій як публічного спілкування.
  • Поняття про соціальнокомунікаційні інститути та їх види.
  • Поняття про суспільну комунікаційну систему.
  • Соціальнокомунікаційна діяльність: структура, предмет, організація.
  • Соціальні комунікації в системі соціальної інженерії.
  • Поняття про соціальну пам’ять в системі соціальних комунікацій.
  • Соціальнокомунікаційна культура суспільства.
  • Соціальнокомунікаційні потреби, мотиви, цілі та завдання.
  • Соціальноінформаційний підхід у методології соціальнокомунікацій­них досліджень.
  • Соціальнокомунікаційне поняття про документ.
  • Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.
  • Журналістика в системі соціальних комунікацій.
  • Інституціалізація в соціальнокомунікаційній сфері України.
  • Інституціалізація наукової діяльності у галузі соціальних комунікацій.
  • Становлення і розвиток журналістикознавчої думки в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про видавничу справу та редагування в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про прикладні соціальнокомунікаційні технології в системі наук про соціальні комунікації.
  • Церква і соціальні комунікації: історія питання.

 

 

 • Питання з проблем сучасної ме­діа­галузі
  • Загальна характеристика тенденцій трансформацій у медіагалузі
  • Процес конвергенції і його реалізація у редакціях телевізійних організацій
  • Основні проблеми у галузі періодичної преси в Україні
  • Глобальні проблеми розвитку мадіагалузі
  • Процес дигіталізації і його реалізація у редакціях радіоорганізацій
  • Основні проблеми галузі нових медіа в Україні
  • Загальна характеристика відмінностей між традиційною та мультимедійною редакціями
  • Процес глокалізації медіаорганізацій
  • Основні проблеми сучасної телевізійної галузі в Україні
  • Інтерактивні та мультимедійні інструменти сучасної журналістики
  • Процес глобалізації контенту у медіях
  • Основні проблеми радіогалузі в Україні
  • Аналіз тенденцій співпраці медіаорганізацій та держави
  • Блогерство як феномен нової журналістики
  • Глобалізаційні і локальні процеси у медіа організаціях (гіперглобалізація).
  • Загальні відомості про українські радіоорганізації.
  • Загальні відомості про телевізійний ринок України.
  • Конвергенція медіаорганізацій.
  • Концентрація меді організацій.
  • Макдольнадизація діяльності медіаорганіізацій.
  • Медіа нестандартних форматів.
  • Медіорганізації як освітній соціальний інститут (підготовка спеціалістів, просвітницька діяльність).
  • Міграція медіаформатів.
  • Муніципальна преса України.
  • Основі тренди українського телебачення.
  • Основні тренди розвитку медіагалузі.
  • Приватні та державні канали. Український та зарубіжний досвід.
  • Проблематика діяльності медіагалузі.
  • Рекламний ринок нових медіа.
  • Рекламний ринок періодики.
  • Рекламний ринок радіомовлення.
  • Рекламний ринок телебачення.
  • Способи отримання прибутку телевізійними медіа органі­заціями.
  • Телевізійні медіахолдинги.
  • Тенденції концентрації медіаорганізацій.
  • Технології сучасної журналістики.
  • Українські медіа в інтернеті.
  • Цифрове радіомовлення в Україні.
  • Явище глобалізації та її вплив на цифрове медіасередовище.
  • Шляхи залучення аудиторії до процесу творення та поширення контенту.
  • Державна регуляторна політика в медіасфері в умовах глобалізації.
  • Медіаконтент: функції, види, властивості.
  • Кросплатформеність як визначальна ознака сучасних медіа.
  • Інструменти коментування на сайтах: модерація та проблеми відповідальності.
  • Перевірка достовірності джерел, правові наслідки поширення неправдивої інформації.
  • Монетизація контенту засобів масової інформації.
  • Адаптація контенту ЗМІ для різних медіаплатформ.
  • Рерайт: культурний, економічний та правовий аспекти.
  • Плагіат: витоки явища, різновиди та відповідальність, що передбачена українським законодавством.
  • Світові тенденції у зміні структури медіа та їх відображення в українському медіапросторі.

 

 

II

(До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 

 • Питання з методології досліджень соціальних комунікацій
  • Аналіз адекватності обраних методів цілям і завданням дослідження.
  • Аналіз даних і різні типи статистичних процедур.
  • Вимоги до наукових методів.
  • Вимоги до спостерігачів у науковому спостереженні.
  • Генеральна сукупність і вибірка.
  • Дати порівняльну характеристику вимогам до написання статті і доповіді.
  • Експеримент у гуманітарних науках.
  • Експертне опитування як науковий метод. Вимоги до добору експертів.
  • Експертні оцінки. Метод Дельфі.
  • Етапи наукового дослідження.
  • Інтерв’ю як науковий метод. Класифікація інтерв’ю.
  • Історичний і біографічний методи.
  • Кількісний і якісний аналіз.
  • Кількісні і якісні різновиди опитувань.
  • Класифікації документів.
  • Класифікації методів наукових досліджень.
  • Класифікація видань як перший етап моделювання ЗМІ.
  • Класифікація запитань. Запитання як індикатори.
  • Класифікація опитувань. Вимоги до опитування.
  • Контент-аналіз.
  • Критерії ефективності реклами.
  • Критерії науковості знань.
  • Матриця даних. Формування матриці даних.
  • Методи аналізу текстів.
  • Методи маркетингових досліджень.
  • Методологія прикладних соціальних досліджень Д. Кемпбела.
  • Моделі прогнозування за допомогою часових рядів.
  • Можливі причини низької валідності експертного опитування.
  • Описовий і природничо-науковий підходи.
  • Опитування як науковий метод.
  • Основні засади моніторингу.
  • Охарактеризувати вступну частину магістерської дисертації.
  • Охарактеризувати методи наукових досліджень, що застосовуються в дослідженні соціальних комунікацій.
  • Оцінювання ефективності рекламних і PR-кампаній.
  • Перевірка причинно-наслідкових відносин.
  • Попередня обробка результатів спостережень і опитувань.
  • Причинно-наслідкові моделі.
  • Прогнозування у наукових дослідженнях.
  • Проективні методики.
  • Психодіагностика як науковий метод.
  • Специфіка наукової діяльності.
  • Специфіка об’єктів дослідження суспільних наук. Вимірювання як шкалування.
  • Спостереження як науковий метод.
  • Структура і логіка наукового дослідження. Достовірність даних і доказовість висновків.
  • Типологічний аналіз.
  • Фактори які загрожують внутрішній та зовнішній валідності. Шляхи їх подолання.
  • ШОУ «проблемне колесо».

 

 • Питання з теорії та історії журналістики
  • Дати визначення понять «журналістика» та «соціальні комунікації», «засоби масової інформації» та «засоби масової комунікації». Порівняти ці визначення, знайти спільне та відмінне.
  • Дати визначення понять «преса», «періодика» («періодичні видання»), «часопис». Порівняти ці визначення, знайти спільне та відмінне.
  • Дати визначення поняття «жанр». Жанрові різновиди у журналістиці. Дослідження українських і зарубіжних учених у цьому питанні.
  • Аналітичні жанри в сучасних ЗМК: загальна характеристика (за дослідженнями сучасних українських і зарубіжних науковців).
  • Художньо-публіцистичні жанри журналістики: загальна характеристика.
  • Визначити основні взаємоперехідні та взаємокореляційні процеси, характерні сьогодні для художньо-публіцистичних жанрів.
  • Сучасні типологічні моделі періодичних видань. Подати приклади.
  • Класифікація друкованих видань за знаковою природою, систематичністю виходу, кількістю уміщених матеріалів тощо.
  • Проблеми вивчення історії української журналістики на сучасному етапі.
  • Розвиток журналістикознавства в системі наук про соціальні комунікації.
  • Історія журналістики і журналістикознавства: методологія дослідження, здобутки і проблеми.
  • Питання виникнення журналістики як соціокультурного явища: історико-теоретичний аспект.
  • Місце і роль журналістики у масовоінформаційних відносинах демократичного суспільства.
  • Концепції, методи і технології медійного впливу.
  • Система журналістських жанрів, явище жанрової дифузії у журналістській творчості.
  • Ефективність, дієвість, результативність масовоінформаційної діяльності: теоретичний аспект.
  • Вітчизняна і міжнародна практика у галузі інформаційної політики й інформаційного обміну.
  • Журналістсько-аналітична діяльність засобів масової комунікації (огляд сучасних наукових досліджень).
  • Міждисциплінарні дослідження засобів масової комунікації.
  • Міжкультурна комунікація і комунікативістика: здобутки вітчизняних і зарубіжних учених.
  • Джерела інформації для журналіста, доступ до них, можливості використання.

 

 

 

III

 • Обговорення методів дослідження, що використовує у своїй кваліфікаційній роботі випускник магістратури (за матеріалами автореферату кваліфікаційної робити випускника; автореферат подається випускником особисто на іспит членам ЕК).

 

 

Перелік питань та завдань

для випускників магістерської

спеціальності «видавнича справа та редагування»

 

I

(До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 

 • Питання з теорії та історії соціальних комунікацій
  • Умови виникнення магістерського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» і передумови виникнення поняття «соціальні комуніка­ції» в Україні.
  • Структура поняття «соціальні комунікації».
  • Наукові засади розвитку соціальних комунікацій.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія соціальних комунікацій».
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: документознавство, архівознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія журналістики.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія видавничої справи та редагування.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: прикладні соціальнокомунікаційні технології.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: соціальна інформатика.
  • Ознаки та рівні соціальних комунікацій як публічного спілкування.
  • Поняття про соціальнокомунікаційні інститути та їх види.
  • Поняття про суспільну комунікаційну систему.
  • Соціальнокомунікаційна діяльність: структура, предмет, організація.
  • Соціальні комунікації в системі соціальної інженерії.
  • Поняття про соціальну пам’ять в системі соціальних комунікацій.
  • Соціальнокомунікаційна культура суспільства.
  • Соціальнокомунікаційні потреби, мотиви, цілі та завдання.
  • Соціальноінформаційний підхід у методології соціальнокомунікацій­них досліджень.
  • Соціальнокомунікаційне поняття про документ.
  • Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.
  • Журналістика в системі соціальних комунікацій.
  • Інституціалізація в соціальнокомунікаційній сфері України.
  • Інституціалізація наукової діяльності у галузі соціальних комунікацій.
  • Становлення і розвиток журналістикознавчої думки в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про видавничу справу та редагування в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про прикладні соціальнокомунікаційні технології в системі наук про соціальні комунікації.
  • Церква і соціальні комунікації: історія питання.

 

 

 • питання з проблем сучасної видавничої галузі
  • Ціннісні орієнтири у професійній діяльності як складова частина професії
  • Управління знаннями як чинник розвитку професійного середовища
  • Якість освіти як конкурентний чинник професійного середовища
  • Професійна мова та професійна комунікація
  • Кадровий менеджмент у професійному середовищі
  • Професійна комунікація: складники та особливості
  • Інформаційні потреби суспільства та громадянина
  • Видавнича політика: види, зміст і складники
  • Форми державної підтримки видавничої галузі
  • Державні інституції регулювання видавничої сфери в Україні
  • Міжнародна політика у видавничій сфері
  • Авторське право у видавничій справі. Проблематика забезпечення авторських прав в умовах глобалізації
  • Видавнича журналістика: місце і роль у видавничо-комунікаційній системі. Фахові видання у галузі соціальних комунікацій
  • Конкурентні середовища.
  • Шляхи і методи забезпечення якості видавничої продукції
  • Читання як наріжна проблема видавничо-комунікаційної сфери
  • Видавництво як комунікаційний центр видавничої справи
  • Інноваційні видавничі технології  та забезпечення якості видавничої продукції
  • Створення іміджу автора як видавнича технологія.
  • Агентська діяльність у видавничій сфері
  • Вимоги до якості поліграфічного виконання видань
  • Інновації як чинник розвитку видавничої справи
  • Новації та інновації у видавничій справі
  • Історичний характер видавничих інновацій
  • Основні напрями інноваційної діяльності видавництва
  • Видавничий продукт – центр видавничої інноватики
  • Провідні інноваційні тенденції в сучасній видавничій справі
  • Видавничі інновації як предмет наукових досліджень

 

II

(До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 

 • питання з методології досліджень соціальних комунікацій
  • Аналіз адекватності обраних методів цілям і завданням дослідження.
  • Аналіз даних і різні типи статистичних процедур.
  • Вимоги до наукових методів.
  • Вимоги до спостерігачів у науковому спостереженні.
  • Генеральна сукупність і вибірка.
  • Дати порівняльну характеристику вимогам до написання статті і доповіді.
  • Експеримент у гуманітарних науках.
  • Експертне опитування як науковий метод. Вимоги до добору експертів.
  • Експертні оцінки. Метод Дельфі.
  • Етапи наукового дослідження.
  • Інтерв’ю як науковий метод. Класифікація інтерв’ю.
  • Історичний і біографічний методи.
  • Кількісний і якісний аналіз.
  • Кількісні і якісні різновиди опитувань.
  • Класифікації документів.
  • Класифікації методів наукових досліджень.
  • Класифікація видань як перший етап моделювання ЗМІ.
  • Класифікація запитань. Запитання як індикатори.
  • Класифікація опитувань. Вимоги до опитування.
  • Контент-аналіз.
  • Критерії ефективності реклами.
  • Критерії науковості знань.
  • Матриця даних. Формування матриці даних.
  • Методи аналізу текстів.
  • Методи маркетингових досліджень.
  • Методологія прикладних соціальних досліджень Д. Кемпбела.
  • Моделі прогнозування за допомогою часових рядів.
  • Можливі причини низької валідності експертного опитування.
  • Описовий і природничо-науковий підходи.
  • Опитування як науковий метод.
  • Основні засади моніторингу.
  • Охарактеризувати вступну частину магістерської дисертації.
  • Охарактеризувати методи наукових досліджень, що застосовуються в дослідженні соціальних комунікацій.
  • Оцінювання ефективності рекламних і PR-кампаній.
  • Перевірка причинно-наслідкових відносин.
  • Попередня обробка результатів спостережень і опитувань.
  • Причинно-наслідкові моделі.
  • Прогнозування у наукових дослідженнях.
  • Проективні методики.
  • Психодіагностика як науковий метод.
  • Специфіка наукової діяльності.
  • Специфіка об’єктів дослідження суспільних наук. Вимірювання як шкалування.
  • Спостереження як науковий метод.
  • Структура і логіка наукового дослідження. Достовірність даних і доказовість висновків.
  • Типологічний аналіз.
  • Фактори які загрожують внутрішній та зовнішній валідності. Шляхи їх подолання.
  • ШОУ «проблемне колесо».

 

 • питання з теорії та історії видавничої справи та редагування
  • Автор як учасник редакційно-видавничого процесу
  • Вибір і формулювання теми наукових досліджень видавничої справи
  • Видавнича справа як проблемне поле наукових досліджень
  • Видавничий проект як технологія і типова форма організації діяльності видавництва
  • Видавничий проект як модель редакційно-видавничого процесу та інформаційна технологія. Роль редактора у видавничому проекті.
  • Види редагування та їх особливості. Інформаційні технології в редагуванні.
  • Вимоги до авторської підготовки наукових текстів
  • Громадські професійні організації як складова частина професійного середовища
  • Державна політика щодо видавничої справи: світовий та український досвіди.
  • Джерела і методи дослідження історії видавничої справи та редагування
  • Дослідники та дослідження теорії та історії видавничої справи та редагування в КНУ імені Тараса Шевченка
  • Етичні детермінанти досліджень видавничої справи
  • Жанри видавничої журналістики
  • Життєвий цикл видання
  • Зміст і цілі державної політики у видавничій сфері
  • Історіографія, джерела та методи дослідження історії видавничої справи та редагування
  • Книжкова палата України як дослідницький центр видавничої справи.
  • Методика і методологія наукових досліджень видавничої справи
  • Наукові видання: типологія та особливості
  • Об’єкт, предмет і мета наукових досліджень із видавничої справи
  • Особливості редакторського опрацювання наукових текстів
  • Передумови, закономірності і джерела інноваційної діяльності видавництва
  • Проблематика та напрями досліджень видавничої справи
  • Провідні видавництва наукової літератури в Україні
  • Провідні наукові видавництва України
  • Професіограма: зміст і структура
  • Професіоналізм як система компетентнісних якостей
  • Редактор як співавтор твору
  • Соціокультурні передумови зародження видавничої справи та редагування як професійної діяльності
  • Специфіка та етапи авторської підготовки наукових текстів
  • Стан та ключові тенденції в сучасній видавничій справі
  • Суспільно-політичні умови становлення видавничої справи та редагування як професійної діяльності
  • Сучасний стан та тенденції видавничої справи у світі та в Україні
  • Теоретичне і прикладне наукові дослідження видавничої справи
  • Українська періодика з видавничої справи та редагування: історія, стан та перспективи.
  • Українські дослідники та дослідницькі центри теорії та історії видавничої справи та редагування.
  • Українські професійні організації видавничої сфери
  • УНІК як провідний дослідницький центр книгознавства 20–30-х років ХХ ст.

 

III

 • Обговорення методів дослідження, що використовує у своїй кваліфікаційній роботі випускник магістратури (за матеріалами автореферату кваліфікаційної робити випускника; автореферат подається випускником особисто на іспит членам ЕК).

 

 

 

Перелік питань та завдань

для випускників магістерської

спеціальності «реклама»

 

I

(До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 

 • Питання з теорії та історії соціальних комунікацій
  • Умови виникнення магістерського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» і передумови виникнення поняття «соціальні комуніка­ції» в Україні.
  • Структура поняття «соціальні комунікації».
  • Наукові засади розвитку соціальних комунікацій.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія соціальних комунікацій».
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: документознавство, архівознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія журналістики.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія видавничої справи та редагування.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: прикладні соціальнокомунікаційні технології.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: соціальна інформатика.
  • Ознаки та рівні соціальних комунікацій як публічного спілкування.
  • Поняття про соціальнокомунікаційні інститути та їх види.
  • Поняття про суспільну комунікаційну систему.
  • Соціальнокомунікаційна діяльність: структура, предмет, організація.
  • Соціальні комунікації в системі соціальної інженерії.
  • Поняття про соціальну пам’ять в системі соціальних комунікацій.
  • Соціальнокомунікаційна культура суспільства.
  • Соціальнокомунікаційні потреби, мотиви, цілі та завдання.
  • Соціальноінформаційний підхід у методології соціальнокомунікацій­них досліджень.
  • Соціальнокомунікаційне поняття про документ.
  • Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.
  • Журналістика в системі соціальних комунікацій.
  • Інституціалізація в соціальнокомунікаційній сфері України.
  • Інституціалізація наукової діяльності у галузі соціальних комунікацій.
  • Становлення і розвиток журналістикознавчої думки в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про видавничу справу та редагування в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про прикладні соціальнокомунікаційні технології в системі наук про соціальні комунікації.
  • Церква і соціальні комунікації: історія питання.

 

 • Питання з проблем у сфері рекламної діяльності

 

 • Періодизація історії науки про рекламу.
 • Особливості функціонування науки про рекламу в різних типах держав у різні історичні епохи.
 • Погляди на державну, політичну, релігійну рекламу у доантичні та античні часи, у часи християнського Середньовіччя.
 • Початки протонауки про рекламу у часи Відродження: причини, перебіг, актуальність.
 • Еволюція  ставлення до громадської думки та реклами в епоху Просвітництва.
 • Емпірична протонаука про рекламу ХVІІІ –  першій половині ХІХ століть?
  Причини появи сучасної науки про рекламу наприкінці ХІХ та на початку ХХ століть у США, Європі та Україні.
 • Значення наукового доробку Д. Огілві, Дж.Геллапа  та їхніх сучасників і однодумців до та після ІІ Світової війни.
 • Науковий фундамент перших світових інститутів рекламознавства.
 • Наукові здобутки рекламознавства другої половини ХХ ст. та початку ХХІ ст., їхнє значення для подальших пошуків.
 • Проблеми сучасної науки про рекламу і перспективи її розвитку.
 • Місце теорії реклами серед наук  із соціальних комунікацій.
 • Теоретико-методологічні засади досліджень у галузі рекламознавства.
 • Особливості та структура наукового знання про рекламу.
 • Роль і значення рекламної комунікації в суспільстві: економічна, соціальна, політична, ідеологічна, психологічна, освітня, культурна.
 • Еволюція актуального соціального дискурсу і трансформації реклами.
 • Зміни структури сегмента рекламного ринку і прогностичні моделі його еволюції.
 • Технології інформаційного та комунікаційного впливу реклами.
 • Ідея і креатив. Структура і функції рекламного продукту / звернення.
 • Нові технології та тенденції розвитку рекламної комунікації.
 • Специфіка мультимедійних рекламних звернень.
 • Поняття аудиторії у соціальній та рекламній комунікаціях. Генезис і визначення.
 • Цілі та інструменти вимірювання сучасної рекламної аудиторії.
 • Дослідження ефективності рекламної діяльності.
 • Проблеми професійної рекламної комунікації в інтернеті.
 • Комунікаційні ризики, їх класифікація.
 • Трансформації соціальної комунікації та нові вимоги до освіти у галузі реклами.
 • Ознаки комунікаційної компетентності спеціаліста з реклами.
 • Поняття та основні види документів рекламної діяльності. Критерії класифікації.
 • Основні вимоги до оформлення посадових інструкцій працівників рекламних  агенцій.
 • Особливості, структура договору про надання рекламних послуг

II

(До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 • питання з методології досліджень соціальних комунікацій
  • Аналіз адекватності обраних методів цілям і завданням дослідження.
  • Аналіз даних і різні типи статистичних процедур.
  • Вимоги до наукових методів.
  • Вимоги до спостерігачів у науковому спостереженні.
  • Генеральна сукупність і вибірка.
  • Дати порівняльну характеристику вимогам до написання статті і доповіді.
  • Експеримент у гуманітарних науках.
  • Експертне опитування як науковий метод. Вимоги до добору експертів.
  • Експертні оцінки. Метод Дельфі.
  • Етапи наукового дослідження.
  • Інтерв’ю як науковий метод. Класифікація інтерв’ю.
  • Історичний і біографічний методи.
  • Кількісний і якісний аналіз.
  • Кількісні і якісні різновиди опитувань.
  • Класифікації документів.
  • Класифікації методів наукових досліджень.
  • Класифікація видань як перший етап моделювання ЗМІ.
  • Класифікація запитань. Запитання як індикатори.
  • Класифікація опитувань. Вимоги до опитування.
  • Контент-аналіз.
  • Критерії ефективності реклами.
  • Критерії науковості знань.
  • Матриця даних. Формування матриці даних.
  • Методи аналізу текстів.
  • Методи маркетингових досліджень.
  • Методологія прикладних соціальних досліджень Д. Кемпбела.
  • Моделі прогнозування за допомогою часових рядів.
  • Можливі причини низької валідності експертного опитування.
  • Описовий і природничо-науковий підходи.
  • Опитування як науковий метод.
  • Основні засади моніторингу.
  • Охарактеризувати вступну частину магістерської дисертації.
  • Охарактеризувати методи наукових досліджень, що застосовуються в дослідженні соціальних комунікацій.
  • Оцінювання ефективності рекламних і PR-кампаній.
  • Перевірка причинно-наслідкових відносин.
  • Попередня обробка результатів спостережень і опитувань.
  • Причинно-наслідкові моделі.
  • Прогнозування у наукових дослідженнях.
  • Проективні методики.
  • Психодіагностика як науковий метод.
  • Специфіка наукової діяльності.
  • Специфіка об’єктів дослідження суспільних наук. Вимірювання як шкалування.
  • Спостереження як науковий метод.
  • Структура і логіка наукового дослідження. Достовірність даних і доказовість висновків.
  • Типологічний аналіз.
  • Фактори які загрожують внутрішній та зовнішній валідності. Шляхи їх подолання.
  • ШОУ «проблемне колесо».

 

 

 • питання з прикладних соціальнокомунікаційних технологій
  • Зв’язок прикладних соціально-комунікаційних технологій з маркетинговими технологіями.
  • Складові поняттєвого апарату, методології та методів прикладних соціально-комунікаційних технологій.
  • Основні категорії соціального буття та соціальної діяльності.
  • Механізм формування соціального знання.
  • Вплив глобалізаційних процесів на збереження та розвиток традиційних моделей буття.
  • Сутність медіадіяльності як комунікаційної технології.
  • Критерії ефективності позиціювання суб’єкта соціальної діяльності.
  • Поняття інформаційного образу, його складники.
  • Критерії ефективної діяльності в системі зв’язків з громадськістю.
  • Інформаційно-комунікаційний аудит: зміст, форми, функції.
  • Критерії ефективності рекламної діяльності.
  • Типологія рекламних продуктів, технології їх виготовлення.
  • Принципи об’єднання маркетингових комунікацій для просування ринкових об’єктів.
  • Зміст поняття «життєвий цикл товару» в сучасній рекламі.
  • Креативність реклами, технологічні умови креативності рекламного продукту.
  • Етичний кодекс рекламіста і його врахування в науковій аналітиці реклами.
  • Принципи та природа формування комунікаційних потреб у діяльності рекламіста.
  • Роль фахового середовища рекламістів у забезпеченні правового захисту аудиторії.
  • Поняття інформаційно-комунікаційних технологій, їх кореляція з соціокомунікаційним підходом.
  • Національні та міжнародні програми впровадження ІКТ у соціальну діяльність.
  • Основні напрямки розвитку ІКТ в сучасному суспільстві.
  • Поняття маркетингових комунікацій, критерії ефективності їх використання.
  • Системність у використанні маркетингових комунікацій.
  • Сучасні комунікаційні технології менеджменту.
  • Комунікаційні теорії управління компанією, соціальною групою, комунікаційним середовищем.

 

 

III

 • Обговоренняметодівдослідження, щовикористовуєусвоїйкваліфікаційнійроботівипускникмагістратури (заматеріаламиавторефератукваліфікаційноїробитивипускника; авторефератподаєтьсявипускникомособистонаіспитчленамЕК).

 

 

 

Перелік питань та завдань

для випускників магістерської

спеціальності «зв’язки з громадськістю»

 

I

(До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 

 • Питання з теорії та історії соціальних комунікацій
  • Умови виникнення магістерського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» і передумови виникнення поняття «соціальні комуніка­ції» в Україні.
  • Структура поняття «соціальні комунікації».
  • Наукові засади розвитку соціальних комунікацій.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія соціальних комунікацій».
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: документознавство, архівознавство.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія журналістики.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія видавничої справи та редагування.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: прикладні соціальнокомунікаційні технології.
  • Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: соціальна інформатика.
  • Ознаки та рівні соціальних комунікацій як публічного спілкування.
  • Поняття про соціальнокомунікаційні інститути та їх види.
  • Поняття про суспільну комунікаційну систему.
  • Соціальнокомунікаційна діяльність: структура, предмет, організація.
  • Соціальні комунікації в системі соціальної інженерії.
  • Поняття про соціальну пам’ять в системі соціальних комунікацій.
  • Соціальнокомунікаційна культура суспільства.
  • Соціальнокомунікаційні потреби, мотиви, цілі та завдання.
  • Соціальноінформаційний підхід у методології соціальнокомунікацій­них досліджень.
  • Соціальнокомунікаційне поняття про документ.
  • Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.
  • Журналістика в системі соціальних комунікацій.
  • Інституціалізація в соціальнокомунікаційній сфері України.
  • Інституціалізація наукової діяльності у галузі соціальних комунікацій.
  • Становлення і розвиток журналістикознавчої думки в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про видавничу справу та редагування в системі наук про соціальні комунікації.
  • Становлення і розвиток наукової думки про прикладні соціальнокомунікаційні технології в системі наук про соціальні комунікації.
  • Церква і соціальні комунікації: історія питання.

 

 

 • питання з проблем у сфері організації зв’язків з громадськістю

 

 • Періодизація історії науки про зв’язки з громадськістю.
 • Погляди щодо впливу на громадську думку у доантичні часи та у ранньоантичних ораторів.
 • Еволюція поглядів на зв’язки з громадськістю в античності (давньогрецький та давньоримський періоди).
 • Зміни цивілізаційної парадигми від античності до християнства для протонауки про громадську думку: причини та результати.
 • Історичні причини та наслідки зміни поглядів щодо впливу на громадську думку від завершення епохи християнського Середньовіччя до повернення громадської думки до ідеалів гуманізму.
 • Зміна суб’єктів громадської думки від Платона через Аристотеля та Цицерона до св. Августина, діячів Відродження та Просвітництва.
 • Ставлення до громадської думки та зв’язків з громадськістю в епоху Просвітництва.
 • Поява сучасної науки про зв’язки з громадськістю на межі ХІХ та ХХ століть та її причини.
 • Науковий фундамент перших світових інститутів «паблік рилейшнз» .
 • Класики світової науки про PR 1950-1970-х рр. про позитивні та негативні явища і тенденції в сфері масової комунікації.
 • Проблеми та перспективи розвитку сучасної світової науки про PR.
 • Місце теорії зв’язків із громадськістю серед наук із соціальних комунікацій.
 • Теоретико-методологічні засади дослідження зв’язків із громадськістю.
 • Особливості та структура наукового знання про зв’язки із громадськістю.
 • Поняття системи зв’язків з громадськістю. Характеристика, елементи, функції.
 • Спеціалізована комунікація: поняття, види, форми. Типи спеціалізованої комунікації зв’язків із громадськістю.
 • Технології зв’язків із громадськістю: рівні, типи, види, формати.
 • Типологія стратегічної комунікації в системі зв’язків із громадськістю. Класифікація стратегій.
 • Поняття конвергенції. Характеристики, види, типи, форми. Контентна конвергенція зв’язків із громадськістю.
 • Поняття мобільної комунікації. Мобільна комунікація в системі зв’язків із громадськістю. Характеристики та особливості.
 • Громадськість у галузі паблік рилейшнз: визначення, класифікація, закономірності функціонування.
 • Співвідношення понять громадськість та аудиторія.
 • Дослідження зв’язків із громадськістю. Соціологічні дослідження. Методи збору інформації. Моніторинги. Компаративний аналіз. Ситуаційний аналіз.
 • Дослідження ефективності діяльності зв’язків із громадськістю.
 • Поняття проекту в зв’язках із громадськістю. Види проектування.
 • Трансформації соціальної комунікації та нові вимоги до освіти у галузі зв’язків з громадськістю.
 • Особливості комунікативної компетентності спеціаліста із зв’язків із громадськістю.
 • Поняття та основні види документів з ПР-діяльності. Критерії класифікації.
 • Принципи складання фінансових і нефінансових звітів та вимоги до них.
 • Особливості, структура договору про надання ПР-послуг.

 

II

(До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін)

 • питання з методології досліджень соціальних комунікацій
  • Аналіз адекватності обраних методів цілям і завданням дослідження.
  • Аналіз даних і різні типи статистичних процедур.
  • Вимоги до наукових методів.
  • Вимоги до спостерігачів у науковому спостереженні.
  • Генеральна сукупність і вибірка.
  • Дати порівняльну характеристику вимогам до написання статті і доповіді.
  • Експеримент у гуманітарних науках.
  • Експертне опитування як науковий метод. Вимоги до добору експертів.
  • Експертні оцінки. Метод Дельфі.
  • Етапи наукового дослідження.
  • Інтерв’ю як науковий метод. Класифікація інтерв’ю.
  • Історичний і біографічний методи.
  • Кількісний і якісний аналіз.
  • Кількісні і якісні різновиди опитувань.
  • Класифікації документів.
  • Класифікації методів наукових досліджень.
  • Класифікація видань як перший етап моделювання ЗМІ.
  • Класифікація запитань. Запитання як індикатори.
  • Класифікація опитувань. Вимоги до опитування.
  • Контент-аналіз.
  • Критерії ефективності реклами.
  • Критерії науковості знань.
  • Матриця даних. Формування матриці даних.
  • Методи аналізу текстів.
  • Методи маркетингових досліджень.
  • Методологія прикладних соціальних досліджень Д. Кемпбела.
  • Моделі прогнозування за допомогою часових рядів.
  • Можливі причини низької валідності експертного опитування.
  • Описовий і природничо-науковий підходи.
  • Опитування як науковий метод.
  • Основні засади моніторингу.
  • Охарактеризувати вступну частину магістерської дисертації.
  • Охарактеризувати методи наукових досліджень, що застосовуються в дослідженні соціальних комунікацій.
  • Оцінювання ефективності рекламних і PR-кампаній.
  • Перевірка причинно-наслідкових відносин.
  • Попередня обробка результатів спостережень і опитувань.
  • Причинно-наслідкові моделі.
  • Прогнозування у наукових дослідженнях.
  • Проективні методики.
  • Психодіагностика як науковий метод.
  • Специфіка наукової діяльності.
  • Специфіка об’єктів дослідження суспільних наук. Вимірювання як шкалування.
  • Спостереження як науковий метод.
  • Структура і логіка наукового дослідження. Достовірність даних і доказовість висновків.
  • Типологічний аналіз.
  • Фактори які загрожують внутрішній та зовнішній валідності. Шляхи їх подолання.
  • ШОУ «проблемне колесо».

 

 

 • питання з прикладних соціально-комунікаційних технологій
  • Зв’язок прикладних соціально-комунікаційних технологій з маркетинговими технологіями.
  • Складові поняттєвого апарату, методології та методів прикладних соціально-комунікаційних технологій.
  • Основні категорії соціального буття та соціальної діяльності.
  • Механізм формування соціального знання.
  • Вплив глобалізаційних процесів на збереження та розвиток традиційних моделей буття.
  • Сутність медіадіяльності як комунікаційної технології.
  • Критерії ефективності позиціювання суб’єкта соціальної діяльності.
  • Поняття інформаційного образу, його складники.
  • Критерії ефективної діяльності в системі зв’язків з громадськістю.
  • Інформаційно-комунікаційний аудит: зміст, форми, функції.
  • Критерії ефективності рекламної діяльності.
  • Типологія рекламних продуктів, технології їх виготовлення.
  • Принципи об’єднання маркетингових комунікацій для просування ринкових об’єктів.
  • Зміст поняття «життєвий цикл товару» в сучасній рекламі.
  • Креативність реклами, технологічні умови креативності рекламного продукту.
  • Етичний кодекс рекламіста і його врахування в науковій аналітиці реклами.
  • Принципи та природа формування комунікаційних потреб у діяльності рекламіста.
  • Роль фахового середовища рекламістів у забезпеченні правового захисту аудиторії.
  • Поняття інформаційно-комунікаційних технологій, їх кореляція з соціокомунікаційним підходом.
  • Національні та міжнародні програми впровадження ІКТ у соціальну діяльність.
  • Основні напрямки розвитку ІКТ в сучасному суспільстві.
  • Поняття маркетингових комунікацій, критерії ефективності їх використання.
  • Системність у використанні маркетингових комунікацій.
  • Сучасні комунікаційні технології менеджменту.
  • Комунікаційні теорії управління компанією, соціальною групою, комунікаційним середовищем.

 

 

III

 • Обговоренняметодівдослідження, щовикористовуєусвоїйкваліфікаційнійроботівипускникмагістратури (заматеріаламиавторефератукваліфікаційноїробитивипускника; авторефератподаєтьсявипускникомособистонаіспитчленамЕК).

 

 

List of Exam Questions and Assignments

for Master’s degree in Journalism

 

 1. Trends in media design.
 2. Web-design in social communications.
 3. Flexible logos and brand identities.
 4. Flat design.
 5. Parallax scrolling websites.
 6. Hand drawn typography.
 7. Multimedia design.
 8. Dynamic visual language.
 9. Information security.
 10. Information in the Knowledge Society.
 11. Information Society.
 12. Development of social communications: the main stages.
 13. Social communications: the evolution of the conceptual approach.
 14. What is media communications?
 15. What is social communications?
 16. The group of media communications theories as historical factor for mankind development.
 17. The conceptual waves by A. Toffler.
 18. Media communication theories disciplines as liberal and cultural phenomenon.
 19. Media communication theories disciplines as sociological phenomenon.
 20. Media communication theories disciplines as information phenomenon.
 21. Media communication theories disciplines as space for free information exchange.
 22. Media communication theories disciplines as interaction.
 23. The classic paradigm by Harold Lasswell.
 24. The systems theory by Nikolas Luhmann.
 25. The theory of communicative action by Jürgen Habermas.
 26. The thesis “media is the message” by Marshall McLuhan.
 27. The cyber communication theory by Pierre Lévy.
 28. The thesis of “communication medium” by Manuel Castells.
 29. Convergence in the media.
 30. A convergent newsroom.
 31. The new media in social communications.
 32. The social media.
 33. Current trends in journalism.
 34. Stream information.
 35. Streaming in journalism.
 36. New genres in journalism.
 37. Quality press vs. tabloid vs. qualoid.
 38. Digital communications.
 39. Smartphone and tablet journalism.
 40. Mobile journalism.
 41. What are the features of scientific knowledge in the field of social communications and public relations? The course introduction.
 42. What is the system of academic training in Ukraine and its features in the field of social communications and public relations?
 43. What are the standards for scientific research organization process?
 44. Describe the tools for defining the object, the subject and the objective of scientific research.
 45. Describe the research methods in social communications and public relations.
 46. How the terms ‘scientific question’ and ‘research question’ are defined in the spheres of social communications and public relations?
 47. What are the main stages in the research process and characteristics of scientific research results in social communications and public relations?
 48. What are the standards for scientific publications used to verify the research findings?
 49. How to organize scientific conferences?
 50. What methods do you know to verify the results of research in the field of social communications and public relations?
 51. Describe the rules of systematization and processing bibliographic sources for research.
 52. What are the rules and requirements for Master’s program in social communications implementation?
 53. What does the media system mean?
 54. What current world media systems do you know? Write a general description for each of them.
 55. Describe Hallin & Mancini’s comparative media system models.
 56. The genesis of the information society.
 57. Compare and contrast historical development, current scope, regional influences, and global influences of the media systems.
 58. Contemporary information war and media.
 59. Formation and development of the USA Communication Systems – general characteristics.
 60. Pulitzer and William R. Hearst’s contribution to the development of the American press.
 61. The leading newspapers in the USA and their multimedia platforms.
 62. The leading TV channels and radio stations in the USA and their online equivalents.
 63. General characteristics of the UK Communication System’s formation and development.
 64. The print media in the UK. Adaptations of the local press to new technologies. Multimedia platforms such as local newspapers.
 65. The impact of the new media on traditional media systems.
 66. A relevance of the virtual reality: globalization of information, virtual training, virtual therapy, virtual learning etc.
 67. Explain the meaning of terms ‘science’, ‘history of science’ and, in particular, ‘history of the media studies’.
 68. Describe the Antique period of media studies.
 69. Describe the Christian Middle Ages as a stage in the development of the impact on public opinion theory.
 70. How did the views about the impact on public opinion develop in the Renaissance and Enlightenment epochs?
 71. What was the Industrial era, its mass communication and creating foundation for media studies as a separate field?
 72. Describe the works of E. Lobl, W. Lippman, E. Bernais and early classical scholarship in public relations.
 73. How did the American and European schools in the field of public relations were formed?
 74. Describe the works of M. McLuhan, W. Schramm, H. Lasswell and other representatives of the classical school of the mass media theory.
 75. Name the most prominent researchers of Ukrainian Journalism, PR and Advertising in the XX-XXI centuries.
 76. What were the main approaches towards the media studies in times of mass (global) TV?
 77. What were the main approaches in the media studies in the Internet era?
 78. What are the features of applied social and communication technology?
 79. Why is adaptability communications considered a necessary element in the work of journalists, advertisers, and publishers?
 80. What are the features of technological mass communication?
 81. Why mass communication is viewed as technologized social and cultural activity?
 82. What are the main requirements for unity and common dependence of participants in social communications technologies, their structuring and balance of different interests?
 83. What are the characteristic features of management in editorial boards, departments or agencies of public relations, advertising agencies?
 84. What are the role, duties, work and responsibilities of a newsroom for Applied Social and Communication Technologies in media environment?
 85. How do Applied Social and Communication Technologies newsrooms work in the crises management and in solving problems in media sphere?
 86. What are the kinds and types of Applied Social Communication Technologies?
 87. Describe the ethical and legal aspects of the system of Applied Social Communication Technology.
 88. What are the standards for training in the field of Applied Social Communication Technologies?
 89. What could be the future directions in Applied Social Communication Technologies development?
 90. Suggest the main principles for introduction to new professional standards for training in Applied Social Communication Technologies.
 91. Protecting television formats by IP (intellectual property) legislation.
 92. Berne Convention for the protection of literary and artistic works: the basic principles.
 93. Copyright protection. Subject, rights comprised in copyright.
 94. Piracy and infringement in audiovisual sphere.
 95. Limitations to copyright protection.
 96. Audiovisual works: right of producer, protection by copyright.
 97. Translation and adaptation right.
 98. Related rights in the media. The subject, the object and terms of protection.
 99. Protection rights of public performance, broadcasting, communication to the public, and making available to the public.
 100. Signs, which may serve as trademarks. The protectability criteria.
 101. Ownership and protection of trademark rights in the media.
 102. Trademark registration and protection by «Madrid System».
 103. Collective management of copyright and related right.
 104. Copyright violation on the Internet. International legislative initiatives.
 105. The Copyleft movement. Create common license as alternative to the international copyright system.
 106. The main ten facts from the History of World Journalism.
 107. The media as creator and source of history and current reality.
 108. The ways of media regulations.
 109. Ethical principles of media reporting.
 110. Language persuasion in traditional and innovative media.
 111. Definition of Publicism in the modern system of mass communication.
 112. The concept of New Journalism, its genre and stylistic features.
 113. Transformation of journalism genres today, their main features.
 114. The importance of Investigative Journalism.
 115. Comparative European journalism and its main features.
 116. The media as source of information and entertainment.
 117. Tolerance as a principal in modern society.
 118. The role of the media in promoting tolerance.
 119. Different fields of conflict and potential conflicts in Ukraine and the world.
 120. Intercultural communication and diversity in the mass media promoting.
 121. The media as weapons in local wars.
 122. The hate speech dilemma.
 123. Legal and regulatory framework of media tolerance.
 124. The most significant definitions of tolerance, intolerance, permissiveness, disposition, temperament, sufferance, acceptance, indulgence, lenience, leniency, overtolerance, indifference, unconcern.
 125. The use and exploitation of stereotypes as the most dangerous media practice.
 126. Shaping the prejudices as a result of ill informing.
 127. The challenge of diversity in the media.
 128. Self-regulation and ethical codes of media tolerance.
 129. Media actions to combat intolerance.
 130. Responsibility of the media as one of the most important journalistic standards.
 131. Industry co-operation and solidarity versus or via human solidarity.
 132. Diagnostics of tolerance in the media and ways to improve intolerant situations.
 133. What is news production? When the news production can become a successful business?
 134. The main stages in formation and development international and domestic programs of news production, the leaders of modern direct information market.
 135. The functions of news production.
 136. The principles of work in news production.
 137. Professional material allowing a journalist to work freely in news production, or to cooperate with participants.
 138. The features of news production and broadcasting, the principles and criteria for news stories selection.
 139. Techniques for writing messages and narrations for news bulletins, understanding of various genres and training for preparing information materials.
 140. Regulatory and legal framework for media product archiving for news production and copyright compliance.
 141. The structure of live narrative messages: headline, dateline, lead, sub-lead, information sources and backgrounds.
 142. The genre system, which can be used for live broadcasting and characterization of such genres as facts, extended message, note (and its variations), reporting, interviews, correspondence, the information report genre of statistics report, a statement of opinion – “vox pop”, press review, portrait of the talent (its variants).
 143. The principles of editing material in direct broadcasting.
 144. The technological possibilities of the Internet and news production future in the era of digitalization.
 145. How to write narrations for messages and reports from the place of action?
 146. How does the choice of genre affect the presentation of the news product?
 147. Where can a journalist collect all the necessary information for news story writing?
 148. How to motivate the use of different sources of information (press releases, announcements, press reviews)?
 149. How to prepare and select backgrounds for a news story?
 150. How to choose the structure of future news bulletin, and to be able to determine their rank?
 151. What shapes the structure of a news bulletin, including all the required elements of introduction, announcements, greeting and ending, and how to select different items for a news bulletin?
 152. How to write messages for live broadcasting and prepare materials in other genres of information?
 153. What basic skills for editing grabs in news production programs does a journalist need?
 154. What kind of journalistic genres do you know?
 155. How many kinds of TV-packages do you know?
 156. How to create a TV-package?
 157. The main features of TV-anchor’s work.
 158. The main features of TV-correspondent’s work.
 159. How many kinds of stand-up there exist to create a good package?
 160. Information agencies or own investigation? What works best for a TV-correspondent?
 161. The five important steps for creating a good report.
 162. The rules of television montage.
 163. The changes of TV-shots.
 164. The rules of connecting TV-shots.
 165. Middle plan, overall plan and close-up.
 166. How to create a good script?
 167. Security rules for correspondents working in hotspots.
 168. A war correspondent, the rules of straight multiple.


Contemporary issues in media industry

 1. 1. Name the reasons of censorship’s origin in society.
 2. Name the types of self-censorship in journalism.
 3. Mythology in journalism: its reasons, consequences, and risks.
 4. Journalism’s functions in dynamics.
 5. How the laws and a journalist protect the sources of information in different countries?
 6. Why corporate interests in journalism are important?
 7. What are the main points of reality presentation in journalistic articles?
 8. What are the basic criteria of Effectiveness and Efficiency in journalism?
 9. What are the main elements of understanding the text by the audience?
 10. What is the role of the citizen journalism in protecting society against disinformation?
 11. Explain the importance or unimportance of journalism education to work in the media.

 

Print media production 

 1. History of Journalism: the reasons the earliest newspapers appeared.
 2. What are the main steps in newspaper creation?
 3. What are the main steps in article creation?
 4. Name the newspaper journalism genres.
 5. What is the structure of a newspaper?
 6. How the responsibilities (or duties) in the newspaper are assigned?
 7. What are the differences between the editor-in-chief, the deputy chief editor, the subeditor and the editor?
 8. Who is responsible for the article publishing in the newspaper?
 9. Who creates the news: circumstances or journalists?
 10. Define the interview as a genre and as a method.