Діяльність та основні функції

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу науково-методичної ради Інституту журналістики

Загальні положення

Основною метою діяльності НМР ІЖ є сприяння організації навчального процесу та розвитку науково-методичної діяльності в Інституті журналістики відповідно до чинного законодавства та завдань науково-методичного центру організації навчального процесу Університету (http://nmc.univ.kiev.ua/dir.htm). Робота НМР спрямована на підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання, науково-методичного забезпечення навчального процесу, впровадження сучасних методик та технологій.

Науково-методична робота пов’язана із створенням нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів, удосконаленням наявних форм і видів занять.

Науково-методична рада у своїй практичній роботі керується ЗУ «Про вищу освіту», наказами та інструктивними листами МОНУ, статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора, першого проректора, проректора з науки, директора Інституту журналістики, а також цим положенням.

Завдання НМР ІЖ:

 • узагальнення й аналіз стану організації навчального процесу в ІЖ, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій, реалій розвитку вищої журналістської освіти в Україні та Європі;
 • посилення фундаментального складника підготовки, активне використання в навчальному процесі результатів і технологій наукового пошуку;
 • розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
 • укладання навчальних планів та внесення змін до них;
 • розробка методичних рекомендацій щодо поліпшення всіх аспектів навчально-методичної роботи на кафедрах ІЖ;
 • напрацювання шляхів активізації мотивації студентів до систематичної самостійної роботи;
 • аналіз та розробка методичних рекомендацій щодо організаційних форм контролю самостійної роботи студентів та якості набутих знань;
 • посилення практичного складника підготовки, активне використання у навчальному процесі результатів і технологій діяльності провідних суб’єктів медіагалузі;
 • розроблення науково-методичних рекомендацій щодо впровадження у навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні напрями діяльності НМР:

 • Комплексний аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензій спеціальностей ІЖ.
 • Підготовка методичних рекомендацій щодо розробки і внесення змін до навчальних планів.
 • Контроль відповідності робочих навчальних програм, а саме нормативних і вибіркових дисциплін встановленим нормативам (співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів, форми поточного контролю тощо).
 • Контроль за виконанням навчальних планів.
 • Перевірка стану підготовки кафедр Інституту до початку занять, екзаменаційних сесій та роботи екзаменаційних комісій.
 • Вивчення та узагальнення досвіду організації навчальної та методичної роботи кафедр.
 • Вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.
 • Контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора Університету, директора ІЖ щодо організації навчально-методичної роботи.
 • Вивчення, узагальнення й розробка методичних рекомендацій щодо впровадження позитивного досвіду інших вищих навчальних закладів з організації вищої освіти та застосування новітніх технологій навчання.
 • Вивчення та аналіз стану технічних засобів навчання в ІЖ, виявлення потреб, подання пропозицій щодо оновлення й поповнення відповідної бази.
 • Вивчення та аналіз роботи кафедр з організації та проведення контролю знань студентів, перебігу заліково-екзаменаційних сесій.
 • Організація та проведення ректорських контрольних робіт.
 • Контроль за призначенням іменних стипендій і премій студентам.
 • Підготовка матеріалів до засідань Науково-методичної ради Університету.
 • Організація атестації напрямів, спеціальностей та спеціалізацій.
 • Контроль за проведенням заліково-екзаменаційних сесій, державних іспитів, усіх видів практик студентів та підбивання їх підсумків.
 • Аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів підготовки підручників, навчальних і методичних посібників і рекомендацій, зокрема, в електронному вигляді.
 • Аналіз та рекомендація до друку навчальних, наукових та методичних розробок викладачів ІЖ.
 • Вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання.
 • Підготовка проектів наказів, інших матеріалів із питань організації навчального процесу на розгляд Вченої ради ІЖ та Університету.
 • Інформування викладачів і студентів про зміни у вимогах до навчально-виховного процесу, умови його проведення.
 • Розробка рекомендацій щодо модернізації комп’ютерного парку, розвитку комп’ютерних мереж в ІЖ, технологічної бази спеціальностей «електронні видання», «кіно-, телемистецтво», «тележурналістика», «радіожурналістика», «фотожурналістика».
 • Організація процесу підвищення кваліфікації викладачів та методистів у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій.
 • Сприяння відповідності навчальних планів та програм сучасним тенденціям впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.
 • Розробка рекомендацій щодо створення електронної бібліотеки за напрямами підготовки в ІЖ.
 • Методична допомога в написанні програм дисциплін, тематично пов’язаних із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, сприяння в їх ухваленні, інтеграції до навчальних планів факультетів та інститутів Університету.