До уваги бакалаврів 1, 2, 3 курсів усіх освітніх програм та магістрів 1 року навчання!

Інструкція щодо 2 хвилі вибору дисциплін.

Друга хвиля вибору відбуватиметься з 16 до 19 березня 2021 року.

Фото або скан заяви другої хвилі вибору з датою та підписом надсилати на електронну пошту навчальної частини (vybir2021.izh@gmail.com ). Переліки та результати першої хвилі вибору оприлюднені на сайті Інституту журналістики (http://www.journ.univ.kiev.ua/ ).

Група для вивчення блоку дисциплін може бути сформована за умови, якщо  блок дисциплін обрали не менше 10 осіб (для ОР Бакалавр) та не менше 7 осіб (для ОР Магістр).

Для формування групи за вибором однієї дисципліни з переліку необхідно набрати не менше 25 осіб (для ОР Бакалавр) та не менше 15 осіб (для ОР Магістр).

У другу хвилю вибору студенти мають обирати дисципліни, групи на які повністю або частково сформувалися за результатами першої хвилі вибору. Дисципліну, біля якої зазначено «НАБІР ЗАКРИТО», обирати не можна.

Зверніть, будь ласка, увагу на позначку «НАБІР: … груп» біля назви дисципліни. Наприклад, за результатами 1 хвилі вибору на дисципліну «Медіадизайн» (2 курс обирає для вивчення на 3 курсі, ОР Бакалавр, денна форма) записалося 96 осіб. Кафедра обмежила набір до чотирьох груп, тому на цю дисципліну може записатися не більше 124 осіб. Від кількості заяв, які надійдуть на цю дисципліну у другу хвилю, залежить, наскільки великими будуть сформовані групи. Якщо протягом другої хвилі на «Медіадизайн» запишеться 4 особи, то для вивчення цієї дисципліни будуть сформовані 4 групи із кількістю по 25 осіб у групі. Якщо запишеться 28 осіб, тоді для вивчення цієї дисципліни будуть сформовані 4 групи із кількістю по 31 особі у групі. Якщо ніхто не запишеться – буде три групи по 32 особи.

У списках із результатами першої хвилі для студентів 1 року ОР Магістр освітніх програм «Соціально-правозахисна журналістика» та «Журналістика та медіакомунікації» біля назв деяких дисциплін та блоків дисциплін вказано коментар: “група буде сформована лише за умови, що студенти, які обрали цю дисципліну, у заяві зазначать свій вибір та напишуть фразу: «Я поінформований/а, що при утворенні групи у кількості менше семи осіб буде зменшена кількість аудиторних занять (лекцій, семінарських, лабораторних, практичних) та збільшена кількість годин самостійної роботи»”. Якщо під час другої хвилі до навчальної частини не надійдуть ці заяви, вказані групи будуть розформовані, а студенти будуть зараховані до груп на спеціалізації та вибіркові дисципліни, групи з яких сформувалися.

Студентів, які не зазначені у списках із результатами першої хвилі вибору та які не визначаться із вибором під час другої хвилі, буде розподілено автоматично на спеціалізації та вибіркові дисципліни, групи з яких сформувалися.

Переліки та результати другої хвилі вибору будуть оприлюднені на сайті Інституту журналістики (http://www.journ.univ.kiev.ua/ ) після 24 березня.

З 25 до 26 березня приймаються  заяви щодо відмови від вибору дисциплін. Фото або скан заяви, у якій викладено відмову, з датою та підписом просимо надсилати на електронну пошту навчальної частини Інституту журналістики vybir2021.izh@gmail.com (у темі листа вказувати: «Заява відмови»).

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, студент має право обрати дисципліни в будь-якому ЗВО країни чи в університеті за її межами, якщо цей ЗВО має 3-4 рівень акредитації та на такий вибір є згодна адміністрації структурного підрозділу, цитуємо:

«9.4. Вільний вибір навчальних дисциплін

9.4.1. Вільний вибір навчальних дисциплін передбачає право здобувачів освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії. Питання вільного вибору навчальних дисциплін регулює Положення про порядок реалізації студентами Університету права на вільний вибір дисциплін. Відповідальність за якість викладання та належне методичне забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам освіти для реалізації ними права вільного вибору, покладено на Університет.

9.4.2. Здобувач освіти має можливість вибору: ▪ із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету; вибір однієї дисципліни із переліку); ▪ із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня; ▪ із блоку обов’язкових дисциплін іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня; ▪ із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього рівня (вибір із Каталогу курсів); ▪ навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за реалізації студентом права на академічну мобільність.

9.4.3. Здобувачу освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору та запропоновано здійснити новий вибір, якщо: ▪ кількість здобувачів освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок/пакет навчальних дисциплін, перевищує максимальну кількість, що заздалегідь встановлена відповідним факультетом/інститутом за поданням кафедри (комітету програми); ▪ кількість здобувачів вищої освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок/пакет навчальних дисциплін, є меншою за встановлені в Університеті мінімуми (для блоку: 10 осіб – за рівнями молодшого бакалавра, бакалавра, 7 осіб – за рівнем магістра, 3 особи – за рівнем доктора філософії; для однієї дисципліни із переліку – 25 осіб); ▪ кількість кредитів за обраними дисциплінами є меншою за необхідну для присвоєння академічної кваліфікації; ▪ наслідком його вибору навчальної дисципліни є перевищення встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які студент може опановувати одночасно, і/або кількості підсумкових (семестрових) форм контролю; ▪ результати навчання за обраними дисциплінами за рівнем не відповідають дескрипторам того рівня Національної рамки кваліфікацій України, на який орієнтована програма; ▪ студент не володіє необхідними для успішного навчання знаннями та вміннями.

9.4.4. Якщо здобувач освіти у встановлені терміни без поважних причин не скористався своїм правом вибору навчальної дисциплін, то його індивідуальний навчальний план визнається таким, що не виконаний за обсягом необхідних для здобуття освітньої кваліфікації кредитів, що є підставою для відрахування.

9.4.5. Відмова здобувача освіти виконувати сформований при реалізації ним права вільного вибору індивідуальний навчальний план є грубим порушенням навчальної дисципліни та підставою для відрахування студента з Університету за невиконання індивідуального навчального плану» (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf, С. 89-91).